เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงาน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบ Application Zoom

เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงาน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบ Application Zoom

S 5799951S 5799953

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางชลิดา อ่อง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและนางสาวพัณณิตา มาระเงิน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงาน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบ Application Zoom โดยมีนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานการประชุม โดยถ่ายทอดสัญญาณจาก ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว ชั้น 1 อาคารกรมการข้าว ไปยังห้องประชุมข้าวหนุกงา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง