คณะกรรมการตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

คณะกรรมการตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

393213932239323

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์ โดย นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวรัตติกาล ว่องวิกย์การ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววิชุตา ต๊ะใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเก็บ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง