เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ นำเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านฮ่องกอกเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ(ระดับกรม) สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกรม ประจำปี 2564

เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ นำเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านฮ่องกอกเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ(ระดับกรม) สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกรม ประจำปี 2564

S 34193432S 34193436S 34193438S 34193441

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ นำเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านฮ่องกอกเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ(ระดับกรม) สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกรม ประจำปี 2564 โดยการคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมข้าวหนุกงา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางโดยมีนายสุชาติ เหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง นายไพโรจน์ จินากุล เกษตรอำเภอเมืองลำปาง และนางสาวอมรรัตน์ แก้วใจ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือก