เตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านฮ่องกอก ในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกรม ปี2564

เตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านฮ่องกอก ในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกรม ปี2564

S 34185243S 34185248

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 18.30 น.
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางชลิดา อ่อง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านฮ่องกอก ในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกรม ปี2564 ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านฮ่องกอก