สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ และการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด ให้แก่นักเรียนสามเณร ภายใต้โครงการอาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564

สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ และการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด ให้แก่นักเรียนสามเณร ภายใต้โครงการอาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564

S 18293130S 18293138S 18293136S 18293139

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 29 มกราคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอัญมณี ปันติ เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการฯ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ และการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด ให้แก่นักเรียนสามเณร ภายใต้โครงการอาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564 โดยมีประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหัวเสือ เข้าร่วมบรรยายการทำน้ำหมักชีวภาพ ณ โรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ (วัดสามขา) หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีนักเรียนสามเณร 25 รูป คุณครู ประธานศูนย์ข้าวชุมชน และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 32 คน