ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมคณะหัวหน้ากลุ่มฯศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางเข้าร่วมประชุมแนวทางการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวภาคเหนือตอนบน ครั้งที่2/2564

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมคณะหัวหน้ากลุ่มฯศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางเข้าร่วมประชุมแนวทางการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวภาคเหนือตอนบน ครั้งที่2/2564

248455248456248458

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 28 มกราคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมคณะหัวหน้ากลุ่มฯศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางเข้าร่วมประชุมแนวทางการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวภาคเหนือตอนบน ครั้งที่2/2564 ประธานที่ประชุมโดยนางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ที่ประชุม 4ศูนย์ฯได้รายงานผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูฝน ปี 2563 รวมทุกชนิดพันธุ์ข้าว รายงานติดตามสถานการณ์แปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดู แล้ง ปี2564 และแผนบูรณาการจัดจำหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าว ณ.ห้องประชุมกวางทอง ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวแพร่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 20คน