ร่วมประชุมการปรึกษาหารือการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564

ร่วมประชุมการปรึกษาหารือการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564

640100003298640100003303S 34005026

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 26 มกราคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวปัทมกร พงวาเรศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมการปรึกษาหารือการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 โดยชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน “การตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางนำเสนอในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์
ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดลำปาง จำนวน 14 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยางพารา สับปะรดโรงงาน กาแฟ ลำไย กระเทียม ส้มเกลี้ยง โกโก้ ปลานิล โคนม และแพะ เรื่องปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563/64 และเรื่องการจัดทำข้อมูล Big data เพื่อการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดลำปาง โดยมีนางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง