ร่วมประชุมชี้แจงเรื่องการบันทึกข้อมูลในระบบ co-farm โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Video Conference)

ร่วมประชุมชี้แจงเรื่องการบันทึกข้อมูลในระบบ co-farm โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Video Conference)

000100020003

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 25 มกราคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาววิชุตา ต๊ะใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการและนางสาวพัณณิตา มาระเงิน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่องการบันทึกข้อมูลในระบบ co-farm โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Video Conference) โดยมีนางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม โดยถ่ายทอดสัญญาณจาก ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร ไปยังห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง โดยมีนางเยาวเรศ ทิฐธรรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย