ร่วมประชุมชี้แจงการจ้างงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564

ร่วมประชุมชี้แจงการจ้างงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564

S 33423371S 33423373S 33423375S 33423376

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวปัทมกร พงวาเรศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจ้างงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้แก่คณะทำงานฯ ระดับจังหวัด ประธานคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ และจ้างแรงงานระดับตำบล โดยมีนางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดลำปาง