ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)​ ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน Organic Thailand ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตรอำเภอเถิน อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)​ ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน Organic Thailand ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตรอำเภอเถิน  อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

312731312732312734312739

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 20-21 มกราคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวธาดารัตน์ สายแก้ว เจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)​ ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน Organic Thailand ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตรอำเภอเถิน อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง