ติดตามและวางแผนเพื่อการจัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์กข6 ฤดูฝน ปี 2563

ติดตามและวางแผนเพื่อการจัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์กข6 ฤดูฝน ปี 2563

S 28541002S 28541004S 28541007S 28541008

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 18 มกราคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางชลิดา อ่อง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวอาคิรา ศิรินันท์ เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานฯ ออกติดตามและวางแผนเพื่อการจัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์กข6 ฤดูฝน ปี 2563 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเหล่า และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์ข้าวชุมชนล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง