ดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน ปีงบประมาณ 2564

ดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน ปีงบประมาณ 2564

S 17793121S 17793124S 17793127S 17793129

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 18 มกราคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ดำเนินการจัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน ปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีประธานศูนย์ข้าวชุมชน ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 23 คน