ติดตามการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว มล105 คุณภาพดี ของคณะกรรมการจัดซื้อฯ ในพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ติดตามการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว มล105 คุณภาพดี ของคณะกรรมการจัดซื้อฯ ในพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

S 33988753S 33988757S 33988764S 33988767

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 15 มกราคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ได้ออกติดตามการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว มล105 คุณภาพดี ของคณะกรรมการจัดซื้อฯ ในพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นไปด้วยความรวดเร็วและตรงตามแผนการจัดซื้อที่วางไว้ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว