ติดตามการซื้อขายข้าวอินทรีย์ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าว สหกรณ์การเกษตรเพี่อลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด กับกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2564

ติดตามการซื้อขายข้าวอินทรีย์ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าว สหกรณ์การเกษตรเพี่อลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด กับกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2564

311588311591311592311593

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 13-15 มกราคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวธาดารัตน์ สายแก้ว เจ้าหน้าที่โครงการฯ ติดตามการซื้อขายข้าวอินทรีย์ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าว สหกรณ์การเกษตรเพี่อลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด กับกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2564 จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่มอกใต้ และกลุ่มข้าวอินทรีย์ตำบลแม่มอก ในพื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง