เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด หลักสูตรการจดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์และการจัดทำบัญชีโครงการและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีโครงการของกลุ่มแปลงใหญ่

เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด หลักสูตรการจดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์และการจัดทำบัญชีโครงการและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีโครงการของกลุ่มแปลงใหญ่1234

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 14 มกราคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง นางสาววิชุตา ต๊ะใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพัณณิตา มาระเงิน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด หลักสูตรการจดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์และการจัดทำบัญชีโครงการและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีโครงการของกลุ่มแปลงใหญ่ ประธานที่ประชุมโดยนายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้แทนสำนักงานเกษตรอำเภอ ประธานนาแปลงใหญ่ในจังหวัดลำปาง จำนวน 80 ราย