สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว (ข้าวแห้ง) พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์กข6 ฤดูฝน ปี 2563

สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว (ข้าวแห้ง) พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์กข6 ฤดูฝน ปี 2563

S 28196947S 28196951S 28196953S 28196956

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 5-8 มกราคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพและเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว (ข้าวแห้ง) พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์กข6 ฤดูฝน ปี 2563 เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลก่อนการจัดซื้อ ในเขตพื้นที่อำเภอห้างฉัตร อำเภอเถิน อำเภอแม่พริก อำเภอสบปราบ อำเภอเกาะคา อำเภอแม่ทะ และอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ดังนี้
- ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
- กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเหล่า ศูนย์ข้าวชุมชนล้อมแรด และศูนย์ข้าวชุมชนนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
-ศูนย์ข้าวชุมชนแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
- ศูนย์ข้าวชุมชนป่าตัน และศูนย์ข้าวชุมชนหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
- ศูนย์ข้าวชุมชนสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
- กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านผึ้ง กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหัววัง และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านแม่ยามใต้ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
- กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเข้าซ้อน กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านกองหาญและกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านแม่ปุ้มหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง