ประชุมเตรียมวางแผนการจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1/2564

ประชุมเตรียมวางแผนการจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1/2564

239301239303239312

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 5 มกราคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเตรียมวางแผนการจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่20 มกราคม 2564 ประธานที่ประชุมโดยนายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดลำปาง ที่ประชุมได้ทบทวนแผนการจัดงานครั้งนี้ โดยมีมติให้เลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค และมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโร่น่า -19 ของจังหวัดลำปางและต้องจัดส่งแผนจัดงานเพื่อประเมินขอความเห็นชอบจากสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และมีเป้าหมายผู้ร่วมงานไม่เกิน200คน เมื่อได้รับการอนุญาตจากจังหวัดแล้วจึงจะดำเนินการต่อไปที่ประชุม.เห็นชอบควรเลื่อนดำเนินการในเดือนกุมภาพันธุ์ 2564 ณ ห้องประชุสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 25 คน