.ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการรับซื้อข้าวพันธ์ุสันป่าตอง 1 (แปลงสำรองพันธุ์) ตามมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ ให้แก่ เกษตรกรและติดตามให้คำแนะนำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2564

.ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการรับซื้อข้าวพันธ์ุสันป่าตอง 1 (แปลงสำรองพันธุ์) ตามมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ ให้แก่ เกษตรกร และติดตามให้คำแนะนำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2564

104272255846255852104279

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 28-30 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์ุ ปฏิบัติงานดังนี้
1.ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการรับซื้อข้าวพันธ์ุสันป่าตอง 1 (แปลงสำรองพันธุ์) ตามมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ ให้แก่ เกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทาสบเส้า ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านมะเขือแจ้ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งยาว ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง และศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสันคะยอม ต.ป่าสัก อำเภอเมือง จ.ลำพูน
2.ติดตามให้คำแนะนำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2564 ในเขตพื้นที่ บ้านสันบุญเรือง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร บ้านน้ำโท้ง ต.บ่อแฮ้ว และบ้านแม่ก๋ง บ้านทุ่งม่านเหนือ บ้านทุ่งม่านใต้ ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง พบว่าข้าวอยู่ในระยะกล้า-ปักดำ ต้นข้าวแข็งแรงสมบูรณ์ดี มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก