ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์ข้าวชุมชนล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์ข้าวชุมชนล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

S 32669716S 32669718S 32669721

วันที่ 29 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยนางชลิดา อ่อง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้ชี้แจงแนวทางการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์ข้าวชุมชนล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพสูงสุดตามมาตรฐานของกรมการข้าว และได้ปริมาณเมล็ดพันธุ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีเกษตรกรสมาชิกผู้จัดทำแปลงเข้าร่วมจำนวน 32 ราย