เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 12/2563

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 12/2563

631200006084631200006087S 30859331S 30859335

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 28 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวชนิดาภา คมสนิท เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม โดยมีเรื่องพิจารณาในเรื่อง พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า สถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำในจังหวัด สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือ สถานการณ์การประชาสัมพันธ์และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่างแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 และร่างแผนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่การเกษตรจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2564