ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ในระดับพื้นที่ ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน Application Zoom

ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ในระดับพื้นที่ ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน Application Zoom

631200005701S 30777380S 30777381

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 28 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวปัทมกร พงวาเรศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ในระดับพื้นที่ ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 15 เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 25 คน