ประชุมซักซ้อมความเข้าใจก่อนซื้อขายข้าว เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่ิอนไขต่างๆในการซื้อขายข้าว พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการซื้อขายข้าวและกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าว สหกรณ์การเกษตรเพี่อลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกั

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจก่อนซื้อขายข้าว เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆในการซื้อขายข้าว พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการซื้อขายข้าวและกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าว สหกรณ์การเกษตรเพี่อลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด และกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2564

305198305202305203305206

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 21-24 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวธาดารัตน์ สายแก้ว เจ้าหน้าที่โครงการฯ และนางสาวอาคิรา ศิรินันท์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ดำเนินการจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจก่อนซื้อขายข้าว เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่ิอนไขต่างๆในการซื้อขายข้าว พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการซื้อขายข้าวและกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าว สหกรณ์การเกษตรเพี่อลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด และกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2564 ดังนี้
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วอแก้ว วิสาหกิจชุมชนข้าวทิพย์ช้าง และกลุ่มข้าวอินทรีย์ตำบลวอแก้ว จำนวนผู้เข้าประชุม 55 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
2. กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสันป่าสัก จำนวนผู้เข้าประชุม 34 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
3.กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสองแควตะวันออก จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 33 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
4.กลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่มอกใต้ และกลุ่มข้าวอินทรีย์ตำบลแม่มอก จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 70 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่มอก ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง