ติดตามการใช้งานเครื่องซีลปากถุงระบบสูญญากาศและปรับปรุงแบบบันทึกเอกสารของเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ภายใต้โครงการ Niche Market

ติดตามการใช้งานเครื่องซีลปากถุงระบบสูญญากาศและปรับปรุงแบบบันทึกเอกสารของเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ภายใต้โครงการ Niche Market

535242535243535244535245

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 23 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวปัทมาภรณ์ ดีปาละ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนิสา ใจจันติ๊บ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการใช้งานเครื่องซีลปากถุงระบบสูญญากาศและปรับปรุงแบบบันทึกเอกสารของเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ภายใต้โครงการ Niche Market ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านหนองร่อง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง