เข้าร่วมงานวันรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่เกษตรจังหวัดลำปาง

เข้าร่วมงานวันรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่เกษตรจังหวัดลำปาง

S 16424973S 16424975S 16424977S 16424979

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 23 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวชนิดาภา คมสนิท เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมงานวันรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่เกษตรจังหวัดลำปาง โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 เป็นประธานเปิดงาน ณ บ้านเอื้อม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน จำนวน 350 คน