เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Video Conference)

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Video Conference)

S 2973701S 2973702S 2973704

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 23 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาววิชุตา ต๊ะใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพัณณิตา มาระเงิน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Video Conference) โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุม โดยถ่ายทอดสัญญาณจาก ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ไปยังห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง โดยมีนายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 ราย