ติดตามการตรวจประเมินระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ปี 2563

ติดตามการตรวจประเมินระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ปี 2563 

S 2924559S 2924561S 2924562

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 22 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาววิชุตา ต๊ะใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพัณณิตา มาระเงิน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามการตรวจประเมินระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ปี 2563 แบบกลุ่ม ของบริษัท เอ-วัน ฟิวเจอร์ จำกัด ซึ่งทำการตรวจประเมินกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแม่พริก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 15 ราย