ประชุมเพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2563

ประชุมเพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2563

533838533839533840533842

 

ศมข.ลำปาง: วันที่ 21 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางเป็นประธานการประชุมเพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่มฝ่าย กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคเหนือ ณ ห้องประชุมข้าวหนุกงา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 17 ราย