สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563

สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563

303761303763303764303768

วันที่ 15-18 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 ดังนี้
1. พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย (แปลงสำรองพันธุ์) จากศูนย์ข้าวชุมชนตำบลดอนแก้ว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
2. พันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ดังนี้
- กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองร่อง (รวม) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
- กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าส้มป่อย (รวม) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
- (แปลงสำรองพันธุ์) ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนางเหลียว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านยางอ้อย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
3. พันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ชั้นพันธุ์ขยาย จากกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านน้ำโท้ง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง