ติดตามให้คำแนะนำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2564

ติดตามให้คำแนะนำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2564

253968253969S 50126884

S 50126885

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 15-18 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์ุ ปฏิบัติงานดังนี้
1.ติดตามให้คำแนะนำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2564 ในเขตพื้นที่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ อ.เกาะคา อ.เมือง จ.ลำปาง พบว่าข้าวอยู่ในระยะกล้า-ปักดำ ต้นข้าวแข็งแรงสมบูรณ์ดี มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก
2.ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการรับซื้อข้าวพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 (แปลงสำรองพันธุ์) ตามมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ ให้แก่ เกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จำนวน 21 ราย และศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดอนแก้ว อำเภอเมืองปาน จำนวน 15 ราย