ติดตามและตรวจประเมินร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (Good Rice Seed Shop) และประชาสัมพันธ์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563

ติดตามและตรวจประเมินร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (Good Rice Seed Shop) และประชาสัมพันธ์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563

531759531762531763531764

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 15 -17 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวปัทมาภรณ์ ดีปาละ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนิสา ใจจันติ๊บ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามและตรวจประเมินร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (Good Rice Seed Shop) และประชาสัมพันธ์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 ในพื้นที่ อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ อำเภอแม่ทะ และอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง