ตรวจแปลงแบบเป็นทางการ แปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 พันธ์ุสันป่าตอง 1 (แปลงสำรองพันธุ์)ในเขตพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจแปลงแบบเป็นทางการ แปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 พันธ์ุสันป่าตอง 1 (แปลงสำรองพันธุ์)ในเขตพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

S 27148314S 27148316S 27148318S 27148320

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 15 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายทองยุทธ คำแปง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางชลิดา อ่อง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวศศิธร คืนมาเมือง นักเกษตร และนางสาวอาคิรา ศิรินันท์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ดำเนินการตรวจแปลงแบบเป็นทางการ แปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 พันธ์ุสันป่าตอง 1 (แปลงสำรองพันธุ์)ในเขตพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่จำนวน 55 ไร่ โดยแปลงขยายพันธุ์ดังกล่าวมีความสมบูรณ์และพร้อมเก็บเกี่ยวได้ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564