ประชุมคัดเลือกพื้นที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2564

ประชุมคัดเลือกพื้นที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2564

S 31154180S 31154183S 31154184

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางชลิดา อ่อง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวอาคิรา ศิรินันท์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ประชุมคัดเลือกพื้นที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2564 พร้อมจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 ในเขตพื้นที่ บ้านทุ่งคาใต้ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม จำนวน 20 ราย และติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 พันธ์ุสันป่าตอง1 (แปลงสำรองพันธุ์) ให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าต้นข้าวอยู่ในระยะโน้มรวง คาดว่าจะพร้อมเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ประมาณวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ไม่พบการระบาดของโรคและแมลง