เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ระดับเขตประจำปี2564

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ระดับเขตประจำปี2564

226623226769226771

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ระดับเขตประจำปี2564 ประธานที่ประชุมโดยนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 15,16 ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณารายชื่อเกษตรกรจำนวน4สาขารวม8คนดังนี้ 1.สาขาปราชญ์ผู้ทรงภูมิปัญญา
2.สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
3.สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น
4.สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย และมติที่ประชุมได้ลงคะแนนเพื่อคัดเลือกลำดับ ที่1และที่2ส่งเข้าร่วมประกวดระดับชาติ ปี2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6จังหวัดเชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่