กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2564

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2564

S 15687766S 15687767S 15687763

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอัญมณี ปันติ เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการฯ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ได้อยู่เวรกองนิทรรศการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เวลา 10.00 น. - 22.00 น. ใน”งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2564” ณ บริเวณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง