ประชุมคัดเลือกพื้นที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2564

ประชุมคัดเลือกพื้นที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2564

S 26730517S 26730520S 26730523

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายทองยุทธ คำแปง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางชลิดา อ่อง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวอาคิรา ศิรินันท์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ประชุมคัดเลือกพื้นที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2564 พร้อมจ่ายเมล็ดพันธุ์หลักข้าวสันป่าตอง 1 ในเขตพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม ดังนี้
- บ้านไฮ ตำบลปงดอน มีตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมประชุม จำนวน 40 ราย
- บ้านทุ่งคาใต้ ตำบลแม่สุก จำนวน 6 ราย