ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS)​เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรอง มาตรฐานข้าว Organic Thailand

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS)​เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรอง มาตรฐานข้าว Organic Thailand

299295299296299299

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 1-4 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและนางสาวธาดารัตน์ สายแก้วเจ้าหน้าที่จ้างเหมาโครงการฯ ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS)​เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรอง มาตรฐานข้าว Organic Thailand ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ในพื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง