คณะกรรมการตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์

คณะกรรมการตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์

286932869528697

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 2 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์ โดย นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวรัตติกาล ว่องวิกย์การ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววิชุตา ต๊ะใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ โรงเก็บ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง