ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม “งานวิถีข้าว วิถีชุมชน คนลำปาง” เพื่อให้เกษตรกรได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องข้าวและวิถีชีวิตชุมชน

ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม “งานวิถีข้าว วิถีชุมชน คนลำปาง” เพื่อให้เกษตรกรได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องข้าวและวิถีชีวิตชุมชน

S 15016114S 15016117S 15016120S 15016121

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายศุภกิจ ยศบุญเรืองนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวอัญมณี ปันติ เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม “งานวิถีข้าว วิถีชุมชน คนลำปาง” เพื่อให้เกษตรกรได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องข้าวและวิถีชีวิตชุมชน ณ ข่วงผะหญา ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง