ประชุมคณะทำงานข้าวจังหวัดลำปาง ครั้งที่2/2563

ประชุมคณะทำงานข้าวจังหวัดลำปาง ครั้งที่2/2563

220320220322220323

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานข้าวจังหวัดลำปาง ครั้งที่2/2563 ประธานที่ประชุมโดยนายครรชิต วงศ์สุภา รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ที่ประชุมได้พิจารณาการเพิ่มจุดรับซื้อข้าวเปลือก ปีการผลิต2563/64 ในอำเภอต่างๆและขยายเวลารับซื้อจากเดิมเพิ่มขึ้น ติดตามสถานการณ์น้ำปลูกข้าวนาปรังปี 64 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวและแนะนำการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนใหม่เพิ่มในปี2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ศาลากางจังหวัดลำปาง ชั้น3 อ.เมือง จ.ลำปาง มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 12 คน