เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ของกรมการข้าว ปี 2565

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ของกรมการข้าว ปี 2565

4881079238092381

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางและนายทองยุทธ คำแปง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ของกรมการข้าว ปี 2565 โดยมี นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง เป็นประธานในการสัมมนา ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 150 คน