ประชุมคัดเลือกพื้นที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2564

ประชุมคัดเลือกพื้นที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2564

S 26288196S 26288197S 26288195

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 23 -24 พฤศจิกายน 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางชลิดา อ่อง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวอาคิรา ศิรินันท์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ประชุมคัดเลือกพื้นที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2564 ในเขตพื้นที่
- อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน มีตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ราย
- อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ราย