สำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

สำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

123

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางชลิดา อ่อง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวพัณณิตา มาระเงิน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร สำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ นาแปลงใหญ่จังวัดลำปาง จำนวน 5 แปลง