เจ้าหน้าที่โครงการ เข้าติดต่อประสานงาน และชี้แจงเพื่อคัดเลือกโครงการตามแนวพระราชดำริ ปิดทองหลังพระ ปีงบประมาณ 2565ในพื้นที่ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

เจ้าหน้าที่โครงการ เข้าติดต่อประสานงาน และชี้แจงเพื่อคัดเลือกโครงการตามแนวพระราชดำริ ปิดทองหลังพระ ปีงบประมาณ 2565ในพื้นที่ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

S 26427402S 26427404

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวปัทมกร พงวาเรศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวอัญมณี ปันติ เจ้าหน้าที่โครงการ เข้าติดต่อประสานงาน และชี้แจงเพื่อคัดเลือกโครงการตามแนวพระราชดำริ ปิดทองหลังพระ ปีงบประมาณ 2565ในพื้นที่ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง