ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการคัดพันธุ์ปนและการเก็บเกี่ยวอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรบ้านผาแมว ตามโครงการพระราชดำริ ปิดทองหลังพระ ปี 2563

ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการคัดพันธุ์ปนและการเก็บเกี่ยวอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรบ้านผาแมว ตามโครงการพระราชดำริ ปิดทองหลังพระ ปี 2563

S 26271763S 26271765S 26271768

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปัทมกร พงวาเรศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการคัดพันธุ์ปนและการเก็บเกี่ยวอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรบ้านผาแมว ตามโครงการพระราชดำริ ปิดทองหลังพระ ปี 2563 ในพื้นที่ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เกษตรกรผู้เข้าร่วม จำนวน 8 คน