เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Agritech and innovation Center : AIC)

เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Agritech and innovation Center : AIC)

511437511439511441

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางและนางสาวนิสา ใจจันติ๊บ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Agritech and innovation Center : AIC) ของกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 15 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STEP) ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่