ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์กข6 ฤดูฝน ปี 2563

ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์กข6  ฤดูฝน ปี 2563

9130913291339136

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์กข6 ฤดูฝน ปี 2563 จำนวน 4 กลุ่ม รายละเอียดดังนี้
- แปลงขยายพันธุ์ข้าว กข6 ชั้นพันธุ์ขยาย จำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านแม่ยามใต้(รวม) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เกษตรกรจำนวน 7 ราย พื้นที่ 34 ไร่
2. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านเข้าซ้อน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง เกษตรกรจำนวน 19 ราย พื้นที่ 206ไร่
3. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหลิ่งก้าน ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เกษตรกรจำนวน 5 ราย พื้นที่ 95 ไร่
- แปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์กข6 ชั้นพันธุ์จำหน่าย จำนวน 1 กลุ่ม คือ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแม่กัวะ ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง เกษตรกรจำนวน 8 ราย พื้นที่ 44 ไร่