คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563

247644247643

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563 ระยะโน้มรวง ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านห้วยทราย 5 ราย 96 ไร่
2. กลุ่มผู้ผลิตเมลดพันธุ์ข้าวบ้านม่อนเขาแก้ว 4 ราย 21 ไร่
3. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านน้ำโท้ง 2 ราย 21 ไร่