คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2563

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2563

S 7471137S 7471142S 7471143S 7471145

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2563 จำนวน 6 กลุ่ม รายละเอียดดังนี้
- แปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย จำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านฮ่องกอก ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง เกษตรกรจำนวน 23 ราย พื้นที่ 362 ไร่
- แปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย จำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองร่อง ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง เกษตรกรจำนวน 15 ราย พื้นที่ 181 ไร่
2. นาแปลงใหญ่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองร่อง ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง เกษตรกรจำนวน 3 ราย พื้นที่ 110 ไร่
3. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าส้มป่อย ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง เกษตรกรจำนวน 13 ราย พื้นที่ 120 ไร่
4. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองขาม ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เกษตรกรจำนวน 3 ราย พื้นที่ 22 ไร่
5. ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง เกษตรกรจำนวน 1 ราย พื้นที่ 27 ไร่