เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดนิทรรศการกนะทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี2564 ครั้งที่ 1/2564

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดนิทรรศการกนะทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี2564 ครั้งที่ 1/2564

211900211901

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดนิทรรศการกนะทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี2564 ครั้งที่ 1/2564 ประธานที่ประชุมโดยนางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแผนผังการจัดนิทรรศการแปลงเกษตรทฤทฏีใหม่ด้วยการจัดสรรพื้นที่ให้หน่วยงานหลัก เพื่อจัดโชว์นวัตกรรมด้านการเกษตรที่สำคัญและโดดเด่น สินค้าเกษตรปลอดภัย การแปรรูปสินค้าเกษตรคุณภาพและกำหนดการอยู่เวรนิทรรศการให้แต่ละหน่วย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางได้อยู่เวรในวันที่ 8พ.ย.63 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 20 คน