เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563

209920209921209922472252

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 30 ตุลาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมินัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563 ประธานที่ประชุมโดยนายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 ที่ประชุมได้พิจารณาผลการรายงานสถานการณ์ผลผลิตปี2562/2563 พืชเศรษฐกิจหลัก10 ชนิดพันธุ์ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง ลำใย ลิ้นจี่ เงาะ มังคุด ลองกองและทุเรียน ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนรวม 75 คน